Peerapat Prompan

<p>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (หัวหน้าฝ่าย) สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3333 ต่อ 5103 E-Mail : peerapat@sru.ac.th</p>
นำเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม
0

นำเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม

การนำเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม (Study on the Properties of Pectin Extracts From Musa Peels) โดย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏุยะลา การประชุมวิชาการ “โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
smart-lecturer-02
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer วิทยากรโดย ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากน้ำ ในด้านชลประทานและสาธารณูปโภคของเขื่อนรัชชประภา”
0

บรรยายพิเศษเรื่อง “ศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์จากน้ำ ในด้านชลประทานและสาธารณูปโภคของเขื่อนรัชชประภา”

โดย คุณชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการ “โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18” วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิธีเปิดโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18
0

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18

โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเขียนตำรา
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเขียนตำรา

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 4)
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 4)

โดย รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 3)
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 3)

โดย รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี