gallery-productivity-of-professors-04
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย  วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Academic-Training-Higher-Education-Program-Unit4-11
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย (การเขียนตำราทางวิชาการ)

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย และโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนตำราทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา  วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ IT
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 5 อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ IT

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 5 อาจารย์มหาวิทยาลัยกับ IT วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร และคณะ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอบรม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
smart-lecturer-02
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer วิทยากรโดย ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิธีเปิดโครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18
0

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18

โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา นวอ. รุ่นที่1
0

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1 โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จิตวิญญาณราชภัฏ
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 จิตวิญญาณราชภัฏ (ตอนที่ 1)

โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรม 2 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาจารย์มหาวิทยาลัยกับà
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 จิตวิญญาณราชภัฏ (ตอนที่ 2)

โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรม 2 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรม
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรม

โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การวิจัย
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การวิจัย

โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี