ถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561


ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการถ่ายทอดสด :

 

08.00 น. นักศึกษารายงานตัวเข้ารับการปัจฉิมนิเทศและรับเอกสาร
08.30 น. พิธีเปิดและปัจฉิมโอวาท โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.00 น. แนะนำสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.20 น. บรรยาย เรื่อง “ความภูมิใจในคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดย ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และชมวีดีทัศน์ เรื่อง “ดับฝันคุณและเค้า” จาก กยศ.
10.20 น บรรยาย เรื่อง “ก้าวย่างสู่อาชีพอย่างมั่นใจและควบคู่กับไทยแลนด์ 4.0” โดย คุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย วิทยากรพิเศษจาก บริษัท jobtopgun จำกัด

 

(Visited 883 times, 1 visits today)