ถ่ายทอดสด

พิธีรับใบสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2560

ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561


ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย : ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการถ่ายทอดสด :

 

08.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาเดินแถไปยังหน้าตึก 80 พรรษา
08.30 น. ถ่ายรูปหมู่กับผู้สำเร็จการศึกษา
09.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแถวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ
ผู้ปกครองเข้าห้องประชุม และร่วมประชุมผู้ปกครอง
09.30 น. อาจารย์ประจำชั้นนำแถวผู้สำเร็จการศึกษาเข้าห้องประชุม
10.00 น ชมวิดีทัศน์ภาพกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์
10.30 น ตอนรับประธานในพิธี

  • การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษามอบมาลัยแดครูพยาบาล
  • กล่าวรายงานโครงการโดย ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาฯ
  • ประธานมอบใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวคำปฏิญาณ
  • ประธานในโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมร้องเพลงมาร์ทพยาบาลและเพลงผู้หญิงสีขาว
11.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สำเร็จการศึกษาร่วมถ่ายภาพหมู่
12.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษานำพวงมาลัยไปกราบผู้ปกครอง

 

(Visited 634 times, 1 visits today)