Gallery3 Videos

Academic-Training-Program-Higher-Education-010
1

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ วิทยากรโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 15-16 และ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Academic-Training-Higher-Education-Program-Unit4-11
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย (การเขียนตำราทางวิชาการ)

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย และโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนตำราทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา  วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
smart-lecturer-02
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer วิทยากรโดย ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี