Gallery2 Videos

Academic-Training-Program-Higher-Education-010
1

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ วิทยากรโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 15-16 และ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
smart-lecturer-02
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 6 Smart Lecturer วิทยากรโดย ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี