เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ (New media) ผ่านเว็บไซต์ http://media.sru.ac.th เป็นสื่อการสอนที่นำเสนอความรู้ และเนื้อหาบทเรียนที่เป็นพื้นฐานสำคัญของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป (GED) การฝึกอบรม/สัมนา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ ไปพร้อมกับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ในเนื้อหาวิชาแต่ละสาขาวิชา และเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ และตอบสนองนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7791-3333 ต่อ *5103 เบอร์ภายในติดต่อ 5103  Email : webmaster@sru.ac.th

ทีมงานผู้พัฒนา

null

พีรพัฒน์ พรหมปาน  [Media Director]

null

ไตรเพชร พลดี  [Cameraman & Audio Video Technician]

(Visited 175 times, 1 visits today)