Academic-Training-Higher-Education-Program-Unit4-11
0

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย (การเขียนตำราทางวิชาการ)

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย และโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนตำราทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา  วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การประชุมหารือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0

การประชุมหารือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมหารือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 ตุลาคม 2560
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 3)
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 3)

โดย รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การประชุม “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0

การประชุม “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประชุม “มหาวิทยาลัยราชภัฏกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 การมอบนโยบาย Thailland 4.0 กับบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การนำเสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 4)
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 3 วิธีวิทยาการเรียนรู้ (ตอนที่ 4)

โดย รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา นวอ. รุ่นที่1
0

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการอุดมศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ 1 โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การสอน
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การสอน

โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การวิจัย
0

หลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 1 วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัย เรื่อง การวิจัย

โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรม 3 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี