ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย  วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาพโดย : ไตรเพชร พลดี

(Visited 39 times, 1 visits today)

About The Author

Peerapat Prompan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (หัวหน้าฝ่าย) สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3333 ต่อ 5103 E-Mail : peerapat@sru.ac.th

You might be interested in