ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย (การเขียนตำราทางวิชาการ)

ประมวลภาพหลักสูตรฝึกอบรมนักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย และโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนตำราทางวิชาการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา  วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้อง GA 103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เขียน : พีรพัฒน์ พรหมปาน / ภาพ :  อดิสรณ์ เนาวโคอักษร

และสามารถชมเทปบันทึกวิดีโอการฝึกอบรม หน่วยที่ 4 ผลิตภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้เร็วๆ นี้ทาง  http://media.sru.ac.th/category/higher-education/

 

(Visited 136 times, 1 visits today)

About The Author

Peerapat Prompan

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (หัวหน้าฝ่าย) สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7791-3333 ต่อ 5103 E-Mail : peerapat@sru.ac.th

You might be interested in